DECLARAŢIA DE POLITICA
REFERITOARE LA CALITATE

IT SYSTEMS INTERNATIONAL este angajată în mentinerea si îmbunătăţirea continuă a sistemului de calitate aplicabil tuturor activitatilor de furnizare a produselor si serviciilor reprezentate prin solutii informatice la cheie sau costumizate, a eficienţei activităţilor pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor şi competitivităţii proprii faţă de concurenţi, precum şi în obţinerea satisfacţiei angajaţilor.

Politica şi obiectivele IT SYSTEMS INTERNATIONAL impun asumarea fermă a angajamentului din partea managementului – angajament la care subscriu – pentru:

  • satisfacerea cerinţelor clientului precum şi a reglementărilor aplicabile;
  • implementarea politicii în domeniul calitaţii şi implicarea întregului personal al organizaţiei pentru realizarea acesteia;
  • asigurarea resurselor tehnice şi umane în vederea atingerii obiectivelor;
  • îmbunătăţirea continuă a eficacitaţii sistemului de management al calităţii;
  • sensibilizarea şi formarea întregului personal ce face parte din managementul de vârf şi mijlociu precum şi crearea unei culturi specifice a întregului personal privind calitatea produselor şi serviciilor;
  • asigurarea infrastructurii şi mediului de lucru corespunzător.

Managementul de la cel mai înalt nivel a aprobat prezenta politică şi s-a angajat să analizeze anual, în cadrul analizelor efectuate de management, gradul sau de adecvare.

DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR

Informaţia este o resursã importantã pentru firma IT SYSTEMS INTERNATIONAL. Ea s-a acumulat în decursul anilor pe mãsura adãugãrii experienţei şi a noilor tehnologii IT utilizate, poate fi stocatã pe diferite suporturi (instrucţiuni pe hârtie, baze date clienţi, arhive cd/dvd, etc.), având o importanţã deosebitã pentru activitatea din organizaţia noastrã.

Managementul IT SYSTEMS INTERNATIONAL acordã o mare importanţã informaţiei. Suntem conştienţi de valoarea deosebitã a informaţiilor acumulate pe parcursul anilor de funcţionare a organizaţiei.

O informaţie securizatã este o informaţie care îşi pãstreazã caracteristicile de bazã: sã fie şi sã rãmânã confidenţialã, sã-şi pãstreze integritatea (sã fie completã) şi disponibilã (accesibilã numai celor cu drept de acces).

Considerãm cã asigurarea securitãţii informaţiei reprezintã una din prioritãţile firmei, o condiţie a supravieţuirii şi dezvoltãrii ei pe piaţã.

Securitatea informaţiei este obţinutã prin implementarea unor mãsuri adecvate de securitate (proceduri, instrucţiuni, structuri organizaţionale şi funcţiuni legate de software şi hardware) în baza unei politici a securitãţii informaţiei.

Domeniul de aplicare al politicii de securitate a informaţiei se referã la toate activitãţile societãţii, atât la resursa umanã cât şi la cea materialã.

Scopul general al politicii de securitate este asigurarea securitãţii sistemelor informatice critice în funcţionarea organizaţiei noastre, astfel încât informaţia utilizatã sã fie de încredere, completã şi disponibilã.

Identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor aferente proceselor afacerii se realizeazã în baza procedurilor implementate.

OBIECTIVE : Atingerea scopului general se face prin stabilirea unor obiective anuale privind securitatea informaţiei, a cãror îndeplinire asigurã :

  • conformarea securitãţii informaţiei cu cerinţele legale şi cu cerinţele din standard;
  • conformarea securitãţii informaţiei cu procesul afacerii;
  • conformarea securitãţii informaţiei cu obligaţiile contractuale asumate faţã de toate partile interesate.

Pentru îndeplinirea acestor obiective fiecare angajat al IT SYSTEMS INTERNATIONAL este deplin conştient de responsabilitatea personalã şi de atribuţiile ce îi revin în domeniul securitãţii informaţiei.

Conducerea de vârf îşi exprimã angajamentul pentru asigurarea resurselor umane şi / sau materiale şi infrastructura necesarã pentru atingerea obiectivelor şi implicarea personalã în vederea dezvoltãrii, menţinerii şi îmbunãtãţirii continue a eficacitãţii sistemului de management al securitãţii informaţiei.

Prezenta politicã este comunicatã, afişatã şi însuşitã de tot personalul, disponibilã pentru public pe site-ul: www.it-systems.ro, comunicatã contractorilor cu ocazia semnãrii contractelor şi poate fi modificatã sau completatã ori de câte ori este nevoie.